Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Xướng họa Tuổi trăng rằm

Bµi xư­íng:
Tuæi tr¨ng r»m.
T¸c gi¶ : TrÇn Th©n Méc. 

Trong dư­ ©m lÔ ngh×n n¨m
Cïng vui ®ãn tuæi tr¨ng r»m héi th¬
Chư­¬ng Dư­¬ng dµo d¹t tiÕng t¬
Lêi hay tø míi, ngän cê v¨n Ch­ư¬ng

§iÓm t« tư­¬i ®Ñp phè phư­êng
Cho xu©n T©n m·o s¾c h­ư¬ng hµi hßa
Bªn nhau b­ưíc tiÕp v­ư¬n xa
Cho th¬ th¾m gi÷a v­ưên hoa Hµ Thµnh
Cho em x­ưíng häa cïng anh
ThÊt ng«n , lôc b¸t ng¸t xanh biÓn trêi
Mong ngµy vµo tuæi hai mư­¬i
Søc thªm c­ưêng tr¸ng s¸ng ngêi Chư­¬ng d­ư¬ng.

Bµi häa:

                                                                                              Tác giả: Lê Thị Thái
                                        Tr¨ng trßn tuæi 15.
                                           Th¨ng trÇm qua nh÷ng th¸ng n¨m
                                         Héi vui chµo ®ãn h«m r»m vµo th¬
                                           “Dµy c«ng dÖt lôa ­ ư¬m t¬”
                                        Nhí vÒ n¨m Êy ch¨ng cê më chư­¬ng
                                           Trang th¬ t« ®Ñp tªn Ph­ưêng                                                         
                                   Ch­ư¬ng D­ư¬ng “ §Êt b·i” ng¸t hư­¬ng chan hßa
                                           Giao l­ưu thi h÷u gÇn xa          
                                    Mư­êi l¨m n¨m ®· ®¬m hoa kÕt thµnh
                                           Gieo vÇn em göi tÆng  anh
                                    T©m ®Çu ý hîp trong xanh m©y trêi
                                            Mai nµy ®Õn tuæi ®«i m­ư¬i
                                    Trµn ®Çy sinh lùc r¹ng ngêi võng d­ư¬ng.
                                                                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét