Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Chúc xuân

Mõng xu©n T©n M·o-2011

Xu©n vÒ m×nh l¹i chóc ta
Mét n¨m võa ®ñ t×nh ta víi m×nh*
T×nh ta xinh thËt lµ xinh
§Ó lßng khao kh¸t t×nh m×nh víi ta
Xu©n vÒ - Xu©n l¹i - Xu©n qua
Thuû chung son s¾t t×nh ta với m×nh
T×nh ta như­ ¸nh b×nh minh
Thæi vµo h¬i Êm t×nh m×nh víi ta
Xu©n sang ®êi ®Ñp như­  hoa
TrÎ trung m·i m·i t×nh ta víi m×nh

*Võa ®ñ h¹nh phóc ®Ó gi÷ t©m hån ®­îc ngät ngµo
                                                   2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét