Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Ngày Bác đi xa

KØ niÖm ngµy B¸c Hå mÊt

Mét sím thu trªn ®ư­êng Hµ Néi
Nh÷ng b­ưíc ch©n nghe véi gÊp ngµy thư­êng
Cã ph¶i ch¨ng mu«n v¹n nçi nhí thư­¬ng
Tin B¸c mÊt bao tim như­ th¾t l¹i
Lßng mçi ngư­êi cïng trêi ®Òu tª t¸i
Th­ư¬ng B¸c nhiÒu kh«ng khãc ®­ưîc B¸c ¬i
Chóng con ®i như­ muèn tíi ch©n trêi
T×m B¸c ng­ưêi cha suèt ®êi t©n tôy
Dµnh t×nh thư­¬ng , dµnh nhiÒu ý chÝ
Cho  d©n m no cho thế giíi hßa b×nh
Chóng con t×m trong nh÷ng buæi b×nh minh
Høa víi b¸c xin thư­a nhiÒu víi B¸c
§­ưêng chóng con ®i tuy cßn nhiÒu b·o t¸p
V÷ng b­ưíc theo ng­ưêi quyÕt chÝ chóng con ®i.
                                                           Hµ Néi,  th¸ng  9-1969.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét