Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Vịnh chuột Bạch

                                  Tác giả : Trần Thân Mộc


Nòi giống không sang, Bạch lại sang
Trắng lông, thân chỉ khoảng bằng gang
Mỗi lần thử thuốc, im nằm đấy
Bao thứ bày bàn, chẳng phá toang
Ngày đón mũi tiêm không lục tủ
Đêm bò phòng ngủ tưởng vào hang
Cũng là loài Tý, công không tý
Người quý kẻ chiều đâu dám phang


Tham như­ chuét                                
T¸c gi¶ : Lª ThÞ Th¸i

Ngì t­ưëng quan sang ¾t ph¶i sang
Ai ngê ®¹o ®øc chØ tµy gang
¡n chia dù ¸n nhanh như­ chíp
Rót ruét c«ng tr×nh ph¸ r¸ch toang
Thôt kÐt ch¬i bêi n¬i ngâ hÎm
TiÒn chïa tr¸c t¸ng chèn cïng hang
Kh«ng lµ loµi chuét tham như­ chuét
B¾t gÆp n¬i nµo cø viÖc  phang.
                                    Hµ Néi, th¸ng 10-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét