Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Hết rồi

Ảnh internet

HÕt råi tÇu ®iÖn n¨m x­ưa
BiÕn ®i ®©u mÊt, chØ thõa xe «m
Xe buýt l¹ng l¸ch phè ph­ưêng
Ngư­êi giµ, phô n÷ lµ th­ưêng nhì xe
§i bé ch¼ng cßn vØa hÌ
Chî cãc chî t¹m, rau quª lan trµn
HÕt råi- hoµi cæ dÇn tan
Phè xư­a- Hµ néi kªu oan víi trêi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét