Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Màu áo lính tôi yêu


        Mµu xanh ¸o LÝnh t«i yªu
Mµu xanh ¸o LÝnh mét chiÒu ®i xa
      Mµu xanh göi l¹i quª nhµ
T×nh yªu ®«i løa x«ng pha chiÕn tr­ưêng
     Mµu xanh mang nçi nhí thư­¬ng

Cïng theo trËn ®¸nh kiªn cư­êng mïa xu©n*
         M·i xa mµ vÉn như­ gÇn
Bëi mµu ¸o LÝnh tuæi xu©n anh hïng
      Mµu xanh ¸o LÝnh thñy chung
T«i yªu mµu ¸o Anh hïng ViÖt nam.


-------------------------
*TrËn ®¸nh MËu th©n 1968.
                                                                     Hà Nội, 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét