Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Vẫn tròn câu thơ

Yªu mÕn tÆng gia ®×nh chTh«ng& gia ®×nh c¸c em S¬n ,Thuû, ViÖt

§· h¬n s¸u chôc n¨m råi *
Mµ sao nhí m·i mét thêi xa xư­a
Em ngoan trong tiÕng Çu ¬ **
Ru hêi cña MÑ, buæi trư­a yªn b×nh

Mét ng«i nhµ ngãi nhá xinh
Cha ngåi qu¹t m¸t, chóng m×nh ngñ ngon
Sinh ra n¨m chÞ em con
Lêi ru méc m¹c vÉn trßn c©u th¬
Ng©n vang tíi tËn b©y giê
Chóng con ­ưíc muèn tuæi th¬ n¨m nµo.

                                                                     7- 2011
 --------------
*Tuæi cña t¸c gi¶ & lµ con thø 2 trong gia ®×nh
** CËu em ót

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét