Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Ước gì

                                          Mïa xu©n ®Õn - T­ưëng nhí MÑ

      Bao giê cho ®Õn ngµy xưa
* MÑ ®i chî TÕt mua n¬ con cµi
     ChÞ con tãc xo· ngang vai
N¬ hång tÆng chÞ, con cµi n¬ xanh
      Lêi ru cña mÑ ngät lµnh
                              Chóng con kh«n lín trư­ëng thµnh h«m nay
     Xu©n vÒ - lÊt phÊt m­ưa bay
¦íc g× cã ®­ưîc mét ngµy xu©n x­ưa.

 ----------------------                                                                                                                                                                           
*TÕt ®Õn, MÑ  ®i chî s¾m söa mäi thø, kh«ng quªn mua n¬ cµi ®Çu cho 2 con g¸i Th«ng & Th¸i

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét