Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Cao Bá Quát thật sáng trong


Trän ®êi yªu n­ưíc th­ư¬ng d©n
TiÕng th¬m vang väng ngµn lÇn mai sau
Hµo quang táa s¸ng mu«n mµu
Tªn ngưêi ®Ñp m·i kh¾c s©u trong lßng

Cao B¸ Qu¸t thËt s¸ng trong
Anh minh tµi trÝ mét lßng kiªn trung
Th¬ ng­ưêi ®Ëm  chÊt hµo hïng*
Ngîi ca ®øc tÝnh thñy chung cho ®êi
B«ng sen hư­¬ng ng¸t tuyÖt vêi
Thanh cao trong s¹ch ®êi ®êi cßn ghi.
  2010

----------------
*Thêi triÒu ®×nh Tù §øc còng cã th¬ ch¬i, còng ca vÞnh nh÷ng bµi hµng ngµy. Nhữ­ng néi dung tư­  tư­ëng th× kh¸c h¼n bän hä. ¤ng ca ngîi tÝnh trong s¹ch cña b«ng Sen, tÝnh chung thñy cña con chim C©u. VÞnh con s¸o, «ng mØa mai: “chØ v× muèn nãi ®ư­îc tiÕng ngư­êi mµ ®Õn nçi côt mÊt c¶ ®Çu 
l­ưìi”.

                                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét